Informačná doložka

I. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Euro Labora s.r.oso sídlom v Povazske Bystricy, DIČ:2121176079, IČO: 52 797 465.

 

II. Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na tieto účely:

 1. za účelom náborových procesov, vrátane budúcich náborov zamestnancov, ktorých cieľom je sprostredkovať pre Vás zamestnanie u zahraničného zamestnávateľa na základe dobrovoľného súhlasu;
 2. poskytnúť Vám pomoc v súvislosti s pracovným pomerom so zahraničným zamestnávateľom na základe uzatvorenej zmluvy týkajúcej sprostredkovania práce pre kandidáta v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa;
 3. na daňové a účtovné účely a na iné účely, ktoré vyplývajú zo záväzných právnych predpisov, t. j. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR;
 4. preveriť úroveň spokojnosti Zákazníkov, ktorá je realizáciou oprávneného právneho záujmu Správcu a určiť kvalitu služieb, ako aj úroveň spokojnosti Zákazníka so službami, ktoré poskytujeme, a s ponúkanými produktmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, kde je oprávneným právnym záujmom Správcu usilovanie sa o zlepšenie kvality poskytovaných produktov a služieb;
 5. na marketingové a propagačné účely, a to aj v prípade účasti na propagačných kampaniach organizovaných Správcom, t. j. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,

Okrem toho, ak bude potrebné spracúvanie vašich osobných údajov
na iné účely, budete o tom informovaní.

 

III. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť:

 1. potenciálni zahraniční zamestnávatelia;
 2. subjekty spojené s Euro Labora s.r.o.
 3. osoby oprávnené Správcom v rámci plnenia svojich služobných povinností,
 4. subjekty, ktorým Správca zveril vykonanie činností, ktoré zahŕňajú potrebu spracúvania údajov (spracovateľské subjekty), najmä na základe zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov, t. j. prevádzkovatelia informačných systémov, účtovné a audítorské firmy, majitelia partnerských obchodov.

Informujeme, že osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

IV. Profilovanie

Informujeme, že po registrácii uchádzačov o zamestnanie v našej databáze používame profilovanie na hľadanie uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá potrebné na zamestnanie zahraničným zamestnávateľom (napr. keď zamestnávateľ hľadá tesárov). Efektom použitia profilovania je nájsť kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, výsledok vyhľadávania je však vždy overovaný našimi oprávnenými zamestnancami, a preto je profilovanie iba pomocným nástrojom, a teda nemá charakter automatického profilovania.

 

V. Obdobie spracúvania osobných údajov
 

 1. v prípade vašich údajov spracúvaných na účely potrebné na plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, vás informujeme, že údaje budú spracúvané po dobu, počas ktorej môžu vzniknúť nároky súvisiace so zmluvou vyplývajúce z ustanovení občianskeho zákonníka a/alebo daňového zákona, ako aj počas 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo keď je to odôvodnené, až kým nebudete namietať voči spracúvaniu osobných údajov z našej strany;
 2. ak spracúvame vaše osobné údaje na základe dobrovoľne poskytnutého súhlasu, spracúvame ich, kým ich neodvoláte vyjadrený súhlas, pokiaľ obsah súhlasu neuvádza iný dátum (napr. ak súhlasíte s účasťou iba na jednom náborom konaní).

Po uplynutí uvedených termínov sa vaše osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

 

VI. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, aj keď v niektorých prípadoch odmietnutie ich poskytnutia bude mať za následok nemožnosť poskytovať naše služby, pretože neposkytnutie osobných údajov požadovaných zahraničným zamestnávateľom nám zabráni v odoslaní vašej žiadosti. 

 

VII. Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

 

 1. máte právo na prístup k svojim osobným údajom vrátane získania ich bezplatnej kópie;
 2. máte právo opraviť svoje osobné údaje, vymazať ich, obmedziť spracúvanie, preniesť osobné údaje, namietať proti ich spracúvaniu, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, s výhradou, že jeho odvolanie nič neovplyvní bude v súlade so zákonom spracúvania osobných údajov, ktoré sa vykonalo pred jeho zrušením;
 3. máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že osobné údaje sa spracúvajú spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Zároveň by sme vás chceli informovať, že ak si chcete uplatniť svoje práva, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov na potvrdenie vašej totožnosti. 

 

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás zaslaním správy na túto e-mailovú adresu: slovakia@euro-labora.sk alebo písomne ??na adresu nášho sídla.

 

NEČAKAJTE! LEPŠIA PRÁCA NA DOSAH RUKY!
PRÁCA V ZAHRANIČÍ: Považská Bystrica ,Trenčín, Bartislava, Košice , Žilina , Nitra,Poprad, PREŠOV , Bardejov , Lučenec
NAVŠTÍVTE NÁS

EURO LABORA S.R.O

M.R. Štefánika 167/16

017 01 Považská Bystrica

DIČ: 2121176079

VIAC
Euro Labora
Wykonanie Above Horizon
Máte otázku?
Uveďte vaše telefónne číslo a zavoláme vám