Zásady ochrany osobných údajov

25. máj 2018 je začiatkom platnosti nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 

Ochrana údajov je vecou dôvery a dôvera Používateľov je pre nás veľmi dôležitá. 

 

V spoločnosti Euro Labora s.r.o poskytujeme primeranú úroveň bezpečnosti a zákonného spracúvania všetkých údajov - vrátane osobných údajov. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov informuje o tom, ktoré údaje Používateľov sa zhromažďujú na našich internetových stránkach, a ktoré z týchto údajov sa spracúvajú a tiež akým spôsobom, ako aj na koho sa obrátiť v záležitostiach, ktoré s nimi súvisia. 

 

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: slovakia@euro-labora.sk.

 

§ 1

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov Používateľov využívajúcich služby našej pracovnej agentúry, ktoré spočívajú v organizácii a naviazaní kontaktu uchádzačov o zamestnanie so zahraničným zamestnávateľom. V dokumente sa tiež ustanovujú pravidlá používania súborov cookies.
 2. Zásady ochrany osobných údajov sú informatívne.
 3. Správca osobných údajov Používateľov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) z 27. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L č. 119, str. 1), ďalej len „GDPR“ a zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Z.z. 2018.1000), je spoločnosť Euro Labora s.r.o so sídlom v Povazske Bystricy, M.R Stefanika 167/16, 01701 Povazska Bystrica, DIČ: 6392010113, IČO: 364674357, ďalej len Správca.
 4. Osobné údaje Používateľa sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov a zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.
 5. Správca vynakladá maximálne úsilie na ochranu záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby sa údaje spracúvali v súlade so zákonom. Osobné údaje zhromažďuje Správca na definované zákonné účely a nepodliehajú ďalšiemu spracúvaniu, ktoré by bolo nezhodné s týmito účelmi. Správca vyhlasuje, že údaje, ktoré zhromažďuje, sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.
 6. Účelom Zásad ochrany osobných údajov je špecifikovať kroky, ktoré Správca vykonáva v oblasti osobných údajov zozbieraných prostredníctvom internetovej stránky www.euro-labora.com a súvisiacich služieb a nástrojov, ktoré Používatelia používajú na vykonávanie činností, ako je napríklad vytvorenie Účtu.
 7. Používateľ, ktorý využíva naše služby prostredníctvom webovej stránky www.euro-labora.com, potvrdzuje, že si prečítal ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky a v prípade potreby súhlasí aj s použitím svojich osobných údajov v súlade s Obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov (na tento účel zaznačí príslušné políčka podľa správ zobrazených na internetovej stránke).
 8. Všetky údaje zhromaždené Správcom sú chránené racionálnymi technickými a organizačnými opatreniami, ako aj bezpečnostnými postupmi, aby boli chránené pred prístupom neoprávnených osôb alebo ich neoprávneným použitím.
 9. Správca má výhradný prístup k údajom za podmienok stanovených v OP a v Zásadách ochrany osobných údajov. Prístup k osobným údajom Používateľa môžu byť zverený aj iným subjektom, napríklad zahraničnému zamestnávateľovi (ak na to Používateľ vyjadril svoj súhlas). Prístup k osobným údajom sa subjektom udeľuje v nevyhnutnom rozsahu a len do takej miery, aby sa zabezpečilo riadne poskytovanie a realizácia služieb.

 

 

§ 2

 

Zhromažďovanie, získavanie, rozsah a účel zbierania osobných údajov

 1. Správca získava informácie o Používateľovi o. i. zhromažďovaním protokolov servera prostredníctvom hostiteľského prevádzkovateľa.
 2. Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi osobami, ktorí používajú interentovú stránku, a nepoužívajú sa na identifikáciu ľudí, ktorí používajú našu Webovú stránku.
 3. Protokoly serverov sú iba pomocnými materiálmi používanými na správu Webovej stránky a ich obsah nie je poskytnutý nikomu, s výnimkou osôb, ktoré sú oprávnené spravovať server.
 4. Správca informuje, že v súvislosti s možnosťou registrácie a vytvorenia Účtu môže byť Používateľ, ktorý si vytvára Účet, požiadaný o poskytnutie konkrétnych údajov, ako sú meno, priezvisko, kontaktné údaje a vzdelanie. Na založenie Účtu je potrebné uviesť vyznačené údaje počas procesu registrácie, pričom ďalšie údaje môžu byť zadané dodatočne.
 5. Správca spracúva osobné údaje na základe výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov uvedených v systéme alebo vo forme písomného vyhlásenia, ak je to potrebné na vykonanie zmluvy, v ktorej budete zmluvnou stranou (zmluvy o sprostredkovaní práce u zahraničného zamestnávateľa).
 6. Správca spracúva osobné údaje Používateľa potrebné na riadne vykonávanie služieb týkajúcich sa sprostredkovania zamestnania a je oprávnený používať zhromaždené a uložené údaje na tieto účely:
  1. registráciu používateľa v databáze uchádzačov o zamestnanie;
  2. účely súvisiace so sprostredkovaním práce u zahraničného zamestnávateľa;
  3. uzavretie a vykonávanie Zmluvy týkajúcej sa nasmerovania uchádzača na prácu v zahraničí so zahraničným zamestnávateľom;
  4. priameho marketingu vlastných výrobkov alebo služieb,
  5. poskytovania kompletných služieb pre Používateľa, vrátane zriaďovania a správy účtu/účtov Používateľa, riešenia technických problémov a poskytovania príslušných funkcií,
  6. kontaktovania Používateľov, najmä na účely súvisiace s poskytovaním služieb, zákazníckou podporou Používateľov, povolenými marketingovými a reklamnými činnosti,
  7. vykonávania testov a analýz na zlepšenie dostupných služieb,
 7. Správca je oprávnený automaticky získavať a zaznamenávať údaje prenášané na server internetovými prehliadačmi alebo používateľskými zariadeniami, napr. IP adresa, softvérové ??a hardvérové ??parametre, zobrazované stránky, identifikačné číslo mobilného zariadenia a ďalšie údaje týkajúce sa zariadení a používania systémov.
 8. Správca zhromažďuje, spracúva a uchováva nasledujúce údaje Používateľov:
  1. meno a priezvisko;
  2. miesto bydliska;
  3. telefónne číslo;
  4. informácie o vzdelávaní
  5. informácie o odbornej praxi;
  6. informácie o ďalších zručnostiach;
  7. dátum narodenia.
 9. Správca vyhlasuje, že poskytnutie údajov Používateľom v uvedenom rozsahu je dobrovoľné. Ich poskytovanie však môže byť pre nás nevyhnutné na poskytovanie služieb zamestnanosti.
 10. Príklady príjemcov osobných údajov Používateľa:
  1. zahraniční zamestnávatelia - ak hľadáte zamestnanie;
  2. poskytovatelia služieb poskytujúcich Správcovi technické, IT a organizačné riešenia, ktoré Správcovi umožňujú vykonávať podnikateľskú činnosť;
  3. ostatné Spoločnosti patriace do kapitálovej skupiny, dcérske spoločnosti, prepojené subjekty;
  4. poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúcich Správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, právnická kancelária, audítori) - Správca poskytuje osobné údaje zhromaždené Používateľom vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
 11. Správca informuje, že používa nasledujúce technológie, ktoré sledujú činnosti Používateľa v rámci internetovej stránky:
  1. sledovací kód Google Analitycs - na analýzu štatistík internetovej stránky; informácie týkajúce sa služby Google Analytics nájdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/600424.

 

 

§ 3

 

Politika cookies a prevádzkové údaje

 1. Správca automaticky zhromažďuje informácie obsiahnuté v súboroch cookies, aby zhromažďoval údaje týkajúce sa používania webovej stránky Používateľom. Súbory cookies sú malé fragmenty textu, ktoré webová stránka odosiela do prehliadača Používateľa a ktoré prehliadač odosiela späť pri najbližších návštevách Webovej stránky. Používajú sa hlavne na udržiavanie relácií, napr. generovaním a odoslaním dočasného identifikátora po prihlásení.
 2. Správca používa „krátkodobé“ súbory cookies uložené na koncovom zariadení Používateľa, kým sa neodhlási, alebo kým nie je webová stránka alebo webový prehliadač vypnutý a „trvalé“ súbory cookies uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do doby ich odstránenia zo strany Používateľa.
 3. Správca používa nasledujúce typy súborov cookies:
  1. „nevyhnutné“ súbory cookies, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných v rámci našej internetovej stránky,
  2. súbory cookies slúžiace na zabezpečenie bezpečnosti,
  3. „výkonnostné“ súbory cookies, ktoré sa používajú na získanie informácií o tom, ako Používatelia používajú internetovú stránku,
  4. voliteľne „reklamné“ súbory cookies, ktoré Používateľom umožňujú poskytovať reklamný obsah, ktorý je viac prispôsobený ich záujmom,
  5. „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie“ nastavení, ktoré si vybral Používateľ.
 4. Správca služby používa externé súbory cookies na tieto účely:
  1. zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov: Google Analytics (správcom súborov cookies je spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA).
 5. Google LLC je subjekt z tretej krajiny - Spojených štátov amerických a pripojil sa k štítu na ochranu osobných údajov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov (Privacy Shield) vyžadovanú GDPR. Európska komisia potvrdila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré sa pripojili k štítu na ochranu osobných údajov.
 6. Súbory cookies sú tiež potrebné na udržanie relácie Používateľa po opustení našej webovej stránky.
 7. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies pomocou svojho internetového prehliadača, vrátane možnosti zablokovania možnosti zhromažďovania súborov cookies.
 8. Zablokovanie možnosti zhromažďovania súborov cookies alebo iných zmien v nastaveniach súborov cookies v zariadení môže Používateľovi brániť pri používaniu služieb a nástrojov na našich webových stránkach, alebo ich celkom obmedziť.
 9. Používatelia, ktorí nechcú používať súbory cookies na vyššie uvedené účely, ich môžu kedykoľvek odstrániť manuálne. Ak si chce Používateľ prečítať podrobné pokyny, ako postupovať, je potrebné navštíviť internetovú stránku výrobcu internetového prehľadávača, ktorú Používateľ aktuálne používa. Viac informácií o súboroch cookies nájdete v ponuke pomocníka každého internetového prehľadávača. Príkladmi webových prehliadačov, ktoré tieto súbory cookies podporujú, sú Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 10. Správca môže povoliť externým subjektom, napr.
  1.  poskytovateľom reklám alebo poskytovateľom analytických riešení, zhromažďovanie informácií pomocou uvedených technológií priamo na internetovej stránke. Takto zozbierané údaje podliehajú ustanoveniam Zásad ochrany osobných údajov vypracovaných týmito subjektmi;

 

 

§ 4

 

Práva a povinnosti Správcu a Používateľov

 1. Správca má právo, ako aj zákonnú povinnosť, poskytovať vybrané alebo všetky informácie o Používateľoch verejným orgánom alebo tretím stranám, ktoré predložia takúto žiadosť o poskytnutie informácií podľa platných predpisov slovenského práva.
 2. Správca nezveruje spracúvanie údajov a nezverejňuje osobné údaje Používateľov zhromaždené neprepojeným subjektom bez súhlasu dotknutých osôb, pokiaľ nenastanú nasledujúce okolnosti:
  1. Správca môže využívať podporu externých subjektov za účelom poskytovania ponúkaných služieb, tieto subjekty však nie sú oprávnené samostatne používať osobné údaje spracúvané v mene Správcu a všetky ich činnosti podliehajú ustanoveniam Zásad ochrany osobných údajov,
  2. Správca si vyhradzuje právo sprístupniť údaje orgánom verejnej moci pri vedení stíhania za možné porušenie zákona alebo v boji proti možnému porušovaniu Obchodných podmienok.
 3. Používateľ má kedykoľvek právo na prístup k svojim osobným údajom zhromaždeným Správcom. Toto právo zahŕňa možnosť overiť, upraviť, doplniť, odstrániť, obmedziť spracúvanie údajov, namietať proti spracúvaniu, prenášať údaje, zastaviť spracúvanie osobných údajov Používateľa, ako aj právo odvolať súhlas na spracúvanie údajov na konkrétny účel, ak Používateľ takýto súhlas predtým udelil a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Tieto práva platia bez uvedenia dôvodu.
 4.  Používateľ môže akceptovaním nepovinných vyhlásení, navrhnutých vo formulároch, súhlasiť s dodatočnými účelmi spracúvania svojich osobných údajov.
 5. Používatelia, ktorí sa zaregistrovali na našich webových stránkach, majú právo prezerať, upravovať a mazať poskytnuté údaje. Používateľ zabezpečí, aby ním poskytnuté alebo zverejnené údaje boli správne.
 6. Dobrovoľne vyjadrené súhlasy s prijímaním obchodných informácií môžu byť kedykoľvek odvolané na žiadosť Používateľa odoslanú e-mailom. Do 48 hodín od prijatia vyhlásenia o zrušení súhlasu Správca odstráni údaje Používateľa z databázy kontaktov, ktorá sa používa na poskytovanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami.
 7. Za účelom uplatnenia svojich práv môže Používateľ kedykoľvek zaslať príslušné vyhlásenie o takejto vôli na adresu sídla Správcu alebo e-mailom.
 8. Vymazanie osobných údajov alebo zastavenie ich spracúvania Správcom môže mať za následok, že nebudeme môcť poskytovať naše služby.  
 9. Osobné údaje zhromažďované v rámci účelov stanovených v Zásadách ochrany osobných údajov sa budú uchovávať počas trvania služieb poskytovaných Správcom a počas obdobia vyplývajúceho z premlčacích lehôt na uplatnenie nárokov, predpisov daňového práva alebo iných práv v tomto rozsahu.

 

 

§ 5

 

 

 1. Správca si vyhradzuje právo na zmenu Zásad ochrany osobných údajov. Na našich internetových stránkach sa objavia nové verzie Zásad ochrany osobných údajov spolu s príslušnou informáciou.
 2. Akákoľvek zmena v Zásadách ochrany osobných údajov sa bude uplatňovať od dátumu oznámenia o jej zmene umiestnením príslušnej informácie na našej internetovej stránke. Akékoľvek zmeny budú primerane zvýraznené po dobu jedného mesiaca od dátumu zmien v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

NEČAKAJTE! LEPŠIA PRÁCA NA DOSAH RUKY!
PRÁCA V ZAHRANIČÍ: Považská Bystrica ,Trenčín, Bartislava, Košice , Žilina , Nitra,Poprad, PREŠOV , Bardejov , Lučenec
NAVŠTÍVTE NÁS

EURO LABORA S.R.O

M.R. Štefánika 167/16

017 01 Považská Bystrica

DIČ: 2121176079

VIAC
Euro Labora
Wykonanie Above Horizon
Máte otázku?
Uveďte vaše telefónne číslo a zavoláme vám