Obchodné podmienky

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Euro Labora – Zofia Chabin Spółka Jawna

 

 

Na podstawie dyspozycji art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019, poz. 123) Euro Labora - Zofia Chabin Spółka Jawna z siedzibą w Raciborzu, ul. Plac Wolności 1, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000622412. (dalej: Euro-Labora) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, utworzony na podstawie dyspozycji art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
 1. telefonicznie pod numerem: +48 32 417 20 56, +48 534 550 034;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresami mailowymi: bezpieczenstwo@euro-labora.com.
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.euro-labora.com/kontakt
 4. pocztą tradycyjną na adres: Euro Labora – Zofia Chabin Sp. J., Plac Wolności 1, 47-400 Racibórz.
 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie www.euro-labora.com.
 3. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 4. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 5 powyżej Usługodawca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

II. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Pracodawca – pełnoletnia osoba fizyczna, podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która przekazuje Euro-Labora informację dotyczącą poszukiwania Kandydatów wraz z Ofertą Pracy.
 4. Kandydat – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica), zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie, która celem aplikowania na Oferty Pracy zamieszczone w Serwisie skorzysta z Formularza rekrutacyjnego.
 5. Formularz rekrutacyjny – zespół udostępnionych przez Użytkownika Danych Osobowych przesłanych do Usługodawcy umożliwiająca aplikacje na wybrane przez Użytkownika Oferty Pracy.
 6. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 8. Serwis– zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.euro-labora.com.
 9. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą, poprzez wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 10. Usługodawca - Euro Labora -Zofia Chabin Spółka Jawna z siedzibą w Raciborzu, ul. Plac Wolności 1, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622412.
 11. Ustawa - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002
  Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 12. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 13. Rejestracja – Użytkownik, po prawidłowym zarejestrowaniu, uzyskuje Konto oraz uprawniony jest za pośrednictwem czynności technicznych do składania oświadczeń woli w tym do zarządzania przekazanymi przez Użytkownika danymi;
 14. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, utworzony w wyniku prawidłowej Rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane Użytkownika podane przy rejestracji lub na dalszych etapach współpracy.

 

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie Serwisu i rozpoczęcie korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz klauzuli informacyjnej .
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi dla:
 1. osób odwiedzających Serwis Usługodawcy – polegające na możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie bez konieczności aplikowania przez Formularz rekrutacyjny;
 2. Kandydatów – polegające na umożliwieniu:
IV. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
 1. Komputer osobisty lub inne urządzenie mobilne połączone z siecią Internet;
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera/urządzenia mobilnego dokumentów HTML;
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu mobilnym (firewall’e, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe itp.), które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w Serwisie, powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 3 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa Java Script, XML, Macromedia Flash.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.

 

V. Rejestracja

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikowi, założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej https://aplikuj.euro-labora.com/
 2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Użytkownikom zarządzanie swoimi danymi osobowymi, jak również bieżący i stały kontakt z Usługodawcą, w celach związanych z wyszukiwaniem odpowiednich ofert pracy, po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Rejestracja następuje na podstawie wypełnienia formularza rejestracyjnego pojawiającego się po kliknięciu w zakładkę „aplikuj”.
 5. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu złożenia Konta. Użytkownik może podać również dodatkowe dane, którą umożliwią lepsze dopasowanie ofert pracy do oczekiwań i umiejętności Użytkownika. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „wyślij formularz”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z Konta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu podając wskazany przez Usługodawcę login oraz hasło.
 8. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków, w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści login-u i hasła przez Użytkownika osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ujawnieniem hasła osobom trzecim. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim Koncie.
 9. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 10. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w ramach Konta zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności i klauzuli informacyjnej.

 

VI. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik posiadający Konto, może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (login) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a konto Użytkownika zostaje usunięte.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Usługodawca potwierdzi usunięcie Konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
 3. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przez okres 3 lat, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia konta Usługodawca informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Usługodawcy) oraz usunięcia konta Użytkownika.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 1. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
 3. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta może zostać złożone Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta z Serwisu.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich.

 

VII. Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są w szczególności do:
 1. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu;
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. Ze względu na charakter świadczonych usług, podanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne. W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usług, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rekrutacyjnego oraz formularza kontaktowego które znajdują się w Serwisie w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 4. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać w informacje, dokumenty i inne dane dotyczące jego profilu zawodowego, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 5. Zabronione jest kopiowanie materiałów zamieszczonych w Serwisie a także ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług i Serwisu poprzez stosowną zmianę Regulaminu.

 

VIII. Treść Serwisu oraz jego przeglądanie

 1. Usługodawca zajmuje się prowadzeniem Serwisu, w którym umieszczane są Oferty Pracy przesyłane przez Pracodawców.
 2. Usługodawca nigdy nie jest stroną umowy w przedmiocie Ofert Pracy przedstawionych w Serwisie, każdorazowo są nimi zawsze Pracodawcy i Pracownicy, a Usługodawca świadczy wyłącznie usługi kierowania do pracy u pracodawców zagranicznych, która to działalność uregulowana jest w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265).
 3. Umieszczone w Serwisie Oferty i informacje mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią Oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność jest uzależniona od informacji dostarczanych przez Pracodawcę.

 

IX. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść CV Kandydatów i innych dokumentów zamieszczanych w Formularzu rekrutacyjnym przesłanym za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 2. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji przesyłanych za pośrednictwem Formularza rekrutacyjnego bądź na późniejszym etapie;
 3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub w którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 4. szkody będące wynikiem problemów, o których mowa w lit. c powyżej;
 5. szkody będące wynikiem przerw w świadczeniu Usług w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, systemu stosowanego przez Użytkownika lub też innymi okolicznościami, które nie powstały na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn, które nie są zależne od niego. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem Serwisu lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze Stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 3. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.

 

X. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W związku z  art. 6 pkt. 1) Ustawy Usługodawca informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:
 1. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 1. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 2. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa;
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 5. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 6. szyfrowanie transmisji danych;
 7. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 8. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
XI. Dane osobowe

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Informacje określone w art. 13 ust. 1-2 RODO, w tym dane administratora, informacje o celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych, a także o okresach przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania znajdują się w Klauzuli informacyjnej .
 3. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Jeżeli w tym ostatnim przypadku Użytkownik odmówi podania określonych danych osobowych, Użytkownik może być pozbawiony dostępu do konkretnej Usługi.
 4. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:
 5. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
 6. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 7. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 8. prawo usunięcia danych,
 9. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 10. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. prawo przenoszenia danych;
 12. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik może wykonać powyższe prawa, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej www.euro-labora.com; dzwoniąc na pod numer telefonu +48 32 417 20 56 ; wysyłając e-mail na adres: bezpieczenstwo@euro-labora.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.  


 

XII. Informacje dotyczące celu oraz funkcji oprogramowania bądź danych wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik

 1. Serwis internetowy www.euro-labora.com wykorzystuje pliki Cookies, które zawierają określone informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia.
 2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies wewnętrzne dla realizacji procesów koniecznych do zapewnienia realizacji funkcjonalności Serwisu Usługodawcy, w szczególności w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek w sposób domyślny posiada włączone funkcje umożliwiające zapis plików Cookies.
 4. Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć bądź wyłączyć możliwość przetwarzania plików Cookies przez swój system teleinformatyczny, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Brak skorzystania z takiego wyłączenia lub ograniczenia oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na takie działania.
 5. Serwis www.euro-labora.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych danych dotyczących Użytkownika niż wskazane w powyższych plikach Cookies. Przechowywanie plików Cookies lub uzyskiwanie dostępu do plików Cookies nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika oraz oprogramowaniu, jakie jest zainstalowane w tym urządzeniu.
 6. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności .

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zawiera treści, które są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej, jak również dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które bez zgody Usługodawcy nie mogą być powielane ani rozpowszechniane.
 2. Oznaczenie oraz tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych mają znaczenie wyłącznie informacyjne.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.euro-labora.pl w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Usługodawca oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.euro-labora.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 3 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Użytkownika, który zarejestrował Konto w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-07-2019.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązując przepisy prawa.

 

 

NEČAKAJTE! LEPŠIA PRÁCA NA DOSAH RUKY!
PRÁCA V ZAHRANIČÍ: Považská Bystrica ,Trenčín, Bartislava, Košice , Žilina , Nitra,Poprad, PREŠOV , Bardejov , Lučenec
NAVŠTÍVTE NÁS

EURO LABORA S.R.O

M.R. Štefánika 167/16

017 01 Považská Bystrica

DIČ: 2121176079

VIAC
Euro Labora
Wykonanie Above Horizon
Máte otázku?
Uveďte vaše telefónne číslo a zavoláme vám